Överenskommelse gällande lån av digitalt verktyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Digitalt verktyg
Krokoms kommun lånar ut ett digitalt verktyg med tillbehör (laddare). Det digitala verktyget disponeras av eleven under den tid som behov finns.
 
Lånetid
Lånet gäller från utkvitteringsdatum och till dess eleven inte längre behöver verktyget.
Om eleven lämnar skolan tidigare än planerat ska det digitala verktyget omedelbart återlämnas till skolan. Lånet kan upphöra med omedelbar verkan om skolan eller vårdnadshavaren begär det.
 
Äganderätt
Det digitala verktyget och medföljande appar/program är under hela lånetiden skolans egendom och får inte pantsättas, säljas eller lånas ut till tredje part av eleven.
 
Lånevillkor
Då eleven tagit emot verktyget bär den ansvaret för att det digitala verktyget inte skadas, förstörs, försämras eller förloras. Eleven åtar sig också att under lånetiden väl vårda verktyget och förvara den säkert. Vårdnadshavare ansvarar för yngre elever.
 
Skada på eller förlust av det digitala verktyget
Om det digitala verktyget under lånetiden skadas eller vid förlust ska eleven/vårdnadshavare omedelbart anmäla detta till IT-ansvarig/mentor/rektor på skolan.
 
Signering
Vårdnadshavaren signerar överenskommelsen och förbinder sig att följa detta från och med den dag det digitala verktyget lämnas ut till eleven.
 
Personuppgifter
All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer hur vi hanterar dina personuppgifter på www.krokom.se/dataskydd

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn-utbildning@krokom.se
0640-161 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn-utbildning@krokom.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation eller Mobilt bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa