Bom-Anmäla nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning

LÄS MER

Enligt 14 § förordning om fluorerade växthusgaser (2016:1128) den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten.