Ansökan om planbesked

LÄS MER

Upplysningar om handläggning av ärendet

När ansökan om planbesked kommer till Samhällsbyggnadsnämnden skickar kommunen en mottagningsbekräftelse.

Så snart som möjligt gör kommunen en första granskning och meddelar er om ni behöver komplettera handlingarna.

Ansökan bör kompletteras med de handlingar kommunen begär då handläggning påbörjas först då ansökan är komplett. När ansökan anses komplett fattar kommunen beslut inom 4 månader.

Beslutet om planbesked kan inte överklagas och är inte bindande. Att få ett positivt planbesked innebär enbart att en planprocess inleds. Det finns ingen garanti för att planen antas eller vinner laga kraft. Under planprocessen beaktas synpunkter och ny information, vilket kan leda till att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts.

Avgifter och betalningsansvar

Den som står som sökande har enligt lag betalningsansvar för de avgifter som debiteras när beslutet meddelas. Kommunen tar ut avgift både för positiva och negativa besked med hänsyn till den eventuella detaljplanens omfattning. Avgiften tas ut i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade taxa.

Efter beslutet om planbesked

Om kommunen är beredd att inleda en planprocess kommer det i planbeskedet också anges när en ny detaljplan eller ändring/upphävande av gällande plan beräknas vara klar. Tidplanen är preliminär.

Innan arbete med detaljplan påbörjas kommer ett planavtal mellan sökande och kommunen upprättas. Avtalet reglerar kostnader som uppstår för planarbetet. Eventuella kostnader för genomförandet av planen regleras i ett exploateringsavtal som tecknas innan planen kan antas.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter
kundcenter@krokom.se
0640 161 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning för alla berörda fastigheter
  • En karta med markering för vilket område man söker planbesked för

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa