Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Enligt kapitel 29 paragraf 35 i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten om föroreningsrisken är ringa.