Anmälan - störning

LÄS MER

Anmälan om störning som utgör en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Bygg- och miljönämnden handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. En
anmälan om störning kan t.ex. handla om vedeldning, störande grannar, buller från fläktar
och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg temperatur, bristande
ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler.
Det kan också röra störningar utomhus på till exempel tomtmark.

Vad är en olägenhet?
Den störning som du upplever ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön.
I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som ”en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa
eller helt tillfällig” (9 kap 3 § miljöbalken). Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på
störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Kontakta din fastighetsägare eller den som stör
För att Bygg-och miljönämnden ska påbörja handläggningen av ditt klagomål ska du
normalt nyligen ha kontaktat och påpekat störningen för din fastighetsägare/-bostadsrättsförening
eller den person, alternativt den verksamhetsutövare som orsakar störningen.
Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen bör ha fått rimlig tid för att utreda
problemet och vidta åtgärder. Får du ingen hjälp trots att du har kontaktat ansvarig person
kan du fylla i blankett för ”Anmälan om störning” och skicka den till Bygg- och
miljönämnden.

Blankett för anmälan om störning
För att ett ärende ska kunna handläggas och följas upp krävs att du noggrant och så långt
som möjligt fyller i blanketten för ”Anmälan om störning”. Om blanketten för ”Anmälan
om störning” saknar viktiga uppgifter för handläggningen av ärendet skickas blanketten
tillbaka för komplettering, vilket fördröjer handläggningen av ärendet.

Anonyma klagomål
Du får vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan handläggas.
Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller
om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten
med Bygg- och miljönämnden om du vill ha information om ärendet.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa