Anmälan Lokal/anläggning enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

LÄS MER

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.