Information (anmälan) av stationär kyl-/värmepumpsutrustning

LÄS MER

Anläggningar som innehåller HFC-köldmedier med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) måste anmälas till miljöförvaltningen.

Även byte av operatör ska anmälas.