Anmälan om kross/sortering/mekanisk bearbetning

LÄS MER

Anmälan enligt Miljöprövningsförordning (2013:251)

Verksamhetskod 10.50
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser. Alternativt utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamhet bedrivs
på samma plats under längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Verksamhetskod 90.80
Sortering av icke-farligt avfall om mängden avfall är mer än 1000 ton per kalenderår och ska användas i byggnadseller
anläggningsändamål. Alternativt mer än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.

Verksamhetskod 90.110
Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning (upp till 10 000 ton/kalenderår).

Verksamhetskod 90.110
Återvinning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål genom krossning, siktning eller motsvarande
bearbetning.