Registerutdrag - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har enligt artikel 15 i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas av Krokoms kommun och i så fall få tillgång till personuppgifterna samt följande information:

  • Ändamålen med behandlingen.
  • De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
  • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
  • Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
  • Om uppgifterna inte samlats in från dig har du rätt att få tillgång till all tillgänglig information om varifrån uppgifterna kommer.
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 samt i dessa fall information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling.
  • Om uppgifterna har överförts till tredje land eller till en internationell organisation, har du rätt att få information om de lämpliga skyddsåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 46.

Du har dessutom rätt att utan kostnad få en kopia av de personuppgifter som behandlas under förutsättning att det inte inverkar menligt på andras rättigheter och friheter. Om du önskar mer än en kopia har kommunen rätt att ta ut en avgift för de ytterligare kopiorna.

Du kan läsa mer om hur Krokoms kommun behandlar personuppgifter och dina rättigheter som registrerad på https://krokom.se/dataskydd

Uppgifter att ha tillhands 

I enlighet med principen om lagringsminimering i den europeiska dataskyddsförordningen behandlar Krokoms kommun inte mer personuppgifter än nödvändigt. Det innebär att i många ärenden samlar vi inte in t.ex. personnummer. För att kunna identifiera om ärenden innehåller dina personuppgifter kan vi därför komma att behöva även annan information så som din adress, e-postadress och telefonnummer. Vad som är registrerat i våra system styrs av vad som är nödvändigt för den specifika handläggningen.

Du är inte skyldig att tillhandahålla ytterligare uppgifter. Det kan dock innebära att kommunen inte kan identifiera alla behandlingar där dina personuppgifter ingår eller att vi inte kan säkerställa att ett ärende är kopplat mot just dig. Om vi inte kan vara säkra på vems uppgifter som förekommer i ett ärende kan vi, i enlighet med artikel 15.4, inte lämna ut informationen då det riskerar att inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När du har skickat in ärendet kommer de berörda nämnderna och styrelserna att kontaktas för handläggning av ärendet. Normalt ska du få svar på din begäran inom en månad. Om du har skickat in en omfattande fråga, det förekommer ett stort antal personuppgifter eller det av andra skäl inte är möjligt att handlägga ditt ärende inom en månad kommer du att bli informerad om det.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa