Exempel på kontrollplaner PBL

LÄS MER

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet.  Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig. Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. 

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

  • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
  • vid rivning ska uppgifter om farligt avfall och hur de ska tas om hand, sorteras och återvinnas finnas med i kontrollplanen. Ange också om skyddsåtgärder behöver vidtas vid rivningen och för att avlägsna materialet.
  • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
  • vem som ska utföra kontrollerna.