Individuell mätning och debitering, IMD

LÄS MER

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda.

Krav på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i vissa flerbostadshus började gälla 1 juli 2021. Den 1 juni 2022 utvidgades bestämmelserna till att även omfatta ett ovillkorligt krav på IMD tappvarmvatten vid uppförande av nya flerbostadshus. Med flerbostadshus menas en byggnad med minst tre bostäder och där minst hälften av arean Atemp utgörs av bostäder.

I korthet innebär det att IMD ska installeras i följande situationer:

  • IMD värme i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. I dessa byggnader är sannolikheten störst att en energibesparing som följd av sänkt innetemperatur ska uppväga de kostnader som installation av IMD värme medför.
  • IMD tappvarmvatten i befintliga flerbostadshus vid en ombyggnad där det sker en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten för hushållsbruk eller en väsentlig ändring av befintliga system.
  • IMD tappvarmvattnen i alla nya flerbostadshus.

De nya reglerna berör även till exempel fjärravläsning, kostnadsfördelning och information om energianvändning till de boende.

Läs mer om IMD på Boverket.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa