Medborgarförslag

LÄS MER

Ett led i vår strävan för god demokrati är att låta alla kommunmedborgare komma till tals. Enskild person/er är därför välkommen att lämna medborgarförslag till kommunen.
Ett förslag bör omfatta endast ett förslag/ärende, ska ha ett allmänt intresse och avse frågor som kommunen har hand om. Det får inte vara främlingsfientligt, kränkande, avse enskild person eller kommunens roll som myndighet, Liknande förslag kan behandlas samtidigt. Frågor som redan är under beredning för beslut ska inte tas upp, liksom frågor som nyss varit föremål för demokratisk prövning. Rena verksamhetsfrågor ska inte resultera i medborgarförslag utan tas upp direkt med respektive nämnd/styrelse och dess kontor.

När ett ärende skickas in kommer det att beredas i en nämnd/styrelse. När ärendet ska avgöras, vilket kan ske i en nämnd/styrelse eller i kommunfullmäktige, kan förslagsställaren komma att få vara med och mycket kort presentera sitt förslag. Förslaget måste samla en politisk majoritet för att få bifall. Mer information finns under punkt 34 i fullmäktiges arbetsordning. Fullmäktiges presidium äger rätt att avvisa förslag som inte följer reglerna.

Tänk på att personuppgifter, e-postadresser, mobilnummer med mera blir offentliga. Med påskrift godkänner du behandling och lagring av detta, diarieföring och eventuell visning på kommunens webbplats.